Уеб представяне на продуктите на АПИС, касаещи мерките срещу изпирането на пари - 18.04.2024 г.

Форма за регистрация
Данните се попълват на кирилица!
Моля, попълнете
Моля, попълнете
Моля, попълнете
Моля, попълнете
Моля, попълнете
Моля, попълнете
Моля, попълнете
Моля, попълнете
Моля, попълнете
Моля, попълнете
Съгласен съм личните данни, предоставени от мен за целите на регистрацията ми за участие в горепосоченото събитие, да бъдат обработвани съгласно Декларацията за поверителност на АПИС.

  • организирани от АПИС семинари, уебинари, обучения и други събития в областта на
    правото, финансите, маркетинга, информационните технологии и управлението;
  • нови продукти и услуги на АПИС или ново съдържание и функционалности в продуктите;
  • промоционални предложения от АПИС.

(*) Винаги можете лесно и бързо да се откажете от получаването на търговски съобщения от АПИС с линк за отписване в края на всеки имейл.